Περίληψη

Το έργο αφορά την ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων του Εθνικού Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (ΕΜΔΔ) υιοθετώντας καλές πρακτικές του πεδίου, με σκοπό να εντοπιστούν και να καταγραφούν δυνατότητες και προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας της πληροφορίας που είναι καταχωρημένη στο MITOS API. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε ένας οδηγός ποιότητας προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του ΕΜΔΔ ακολουθώντας ευρωπαϊκά πρότυπα και μετρικές ποιότητας που προτείνονται από διεθνείς κοινότητες (FAIR Principles, Data Europa EU, DAMA). Για την αξιολόγηση και την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκε ένα δυναμικό εργαλείο ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων, άμεσα εφαρμόσιμο και αξιοποιήσιμο, επιτρέποντας τη διαρκή παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης των δεδομένων και την άμεση αντιμετώπιση σφαλμάτων ή ασυνεπειών. Συνολικά βελτιώθηκαν περισσότερα από 1000 σημεία που αφορούν τις δημόσιες διαδικασίες.

Βασικά Στοιχεία

  • Είδος: Μελέτη – Έρευνα/ Dashboards/ Analytics
  • Ημ/νία Δημιουργίας: 12/10/2023
  • Project URL: Link
  • Αρχείο: PDF
  • Αριθμός Σελίδων : 62

Δημιουργοί - Συντάκτες

  • Επικεφαλής: Περιστέρας Βασίλειος
  • Συντάκτική Ομάδα: Καπάνταη Ελένη, Μιχαηλίδης Αλέξιος, Πατρίκιος Γεώργιος, Μαγνήσαλης Ιωάννης, Μπερμπερίδης Χρήστος, Περιστέρας Βασίλειος, Τεκτονίδης Απόστολος, Τεντσογλίδης Ιορδάνης

Θεματική Ταξινόμηση

  • Θεματική Κατηγορία: Μελέτη – Έρευνα/ Dashboards/ Analytics
  • Λέξεις Κλειδιά : Data Quality, Data Analysis, Exploratory Data Analysis (EDA), Visualization
  • Συνοδευτικά αρχεία: