Περίληψη

Το έργο αφορά την ανάλυση των δεδομένων του Εθνικού Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (ΕΜΔΔ) αξιοποιώντας την πληροφορία που είναι καταχωρημένη στο MITOS API καθώς και επιπλέον πληροφορία που εξάγεται μέσω τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Το σύνολο της πληροφορίας αποθηκεύεται σε μία βάση δεδομένων γράφων γνώσης (knowledge graphs), οι οποίοι αποτελούν ένα είδος σύγχρονων βάσεων δεδομένων που αναπαριστούν τα δεδομένα σε μορφή κόμβων και σχέσεων, δίνοντας την δυνατότητα ανάλυσης πολύπλοκων σχέσεων για εύρεση κρυμμένης πληροφορίας. Οι προηγμένες αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στον γράφο μπορούν να αποτελέσουν είτε εναρκτήρια βάση για διάφορες ενέργειες από τους ειδικούς του ΕΜΔΔ, όπως η προτεραιοποίηση του ανασχεδιασμού των διαδικασιών, είτε αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης, όπως η ανάδειξη νέων κατηγοριοποιήσεων των διαδικασιών. Τέλος, στα πλαίσια του έργου, δημιουργήθηκε ένα διαδραστικό dashboard οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων, επιτρέποντας την καλύτερη κατανόηση τους και αποτελώντας ένα σημαντικό εργαλείο για να ανακαλυφθούν περιπτώσεις χρήσης, οι οποίες δεν έχουν αναφερθεί στα πλαίσια της παρούσας μελέτης.

Βασικά Στοιχεία

  • Είδος: Έρευνα / Dashboards / Graph Analysis
  • Ημ/νία Δημιουργίας: 31/10/2023
  • Project URL: Link
  • Αρχείο: PDF
  • Αριθμός Σελίδων : 52

Δημιουργοί - Συντάκτες

  • Επικεφαλής: Περιστέρας Βασίλειος
  • Συντάκτική Ομάδα: Κωνσταντινίδης Ιωάννης, Μιχαηλίδης Αλέξιος, Μαγνήσαλης Ιωάννης, Μπερμπερίδης Χρήστος

Θεματική Ταξινόμηση

  • Θεματική Κατηγορία: Μελέτη – Έρευνα/ Dashboards/ Graph Analysis
  • Λέξεις Κλειδιά : Natural Language Processing, Machine Learning, Artificial Intelligence, Knowledge Graphs, Graph Analysis, Νeo4j, NeoDash
  • Συνοδευτικά αρχεία: