Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάλυση και επεξεργασία κειμένων νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  και συγκεκριμένα των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και αφορούν την ίδρυση των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Τα ΦΕΚ ίδρυσης περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη διάρθρωση των φορέων σε οργανωτικές μονάδες (π.χ. Διευθύνσεις, Τμήματα) καθώς και πληροφορίες που αφορούν τις αρμοδιότητες των φορέων του δημοσίου σε επίπεδο μονάδας και θέσεων προσωπικού. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν πολλαπλώς όπως για παράδειγμα στα πλαίσια του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών καθώς θα μπορούν να συνοδεύουν το Μητρώο Φορέων που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση διαδικασιών και των επιμέρους βημάτων τους.

Βασικά Στοιχεία

  • Είδος: Μελέτη – Έρευνα
  • Ημ/νία Δημιουργίας: 13/10/2023
  • Project URL:
  • Αρχείο: PDF
  • Αριθμός Σελίδων : 56

Δημιουργοί - Συντάκτες

  • Επικεφαλής: Μπερμπερίδης Χρήστος
  • Συντάκτική Ομάδα: Καπάνταη Ελένη, Μιχαηλίδης Αλέξιος, Πατρίκιος Γεώργιος, Μαγνήσαλης Ιωάννης, Περιστέρας Βασίλειος, Τεκτονίδης Απόστολος, Τεντσογλίδης Ιορδάνης

Θεματική Ταξινόμηση

  • Θεματική Κατηγορία: Μελέτη – Έρευνα
  • Λέξεις Κλειδιά : ΦΕΚ ίδρυσης, διάρθρωση φορέων, οργανωτικές μονάδες, αρμοδιότητες φορέων
  • Συνοδευτικά αρχεία: