Περίληψη

Η παρούσα μελέτη παρέχει συστάσεις προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της υφιστάμενης πληροφορίας μητρώων του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών καθώς και προς την κατεύθυνσης της προτυποποίηση του Μητρώου Μητρώων του ΕΜΔ.Για να πετύχει αυτούς τους στόχους διερευνά διεθνείς καλές πρακτικές ανάπτυξης μητρώων και βασικών μητρώων. Η μελέτη στη συνέχεια εντοπίζει και παρουσιάζει τις καλές πρακτικές διαλειτουργικότητας των βασικών μητρώων (ΒM) και παρέχει συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες βασικών μητρώων – αλλά και «απλών» μητρώων για την προτυποποίηση δεδομένων, την προτυποποίηση μεταδεδομένων, τη διαλειτουργία με τα βασικά μητρώα και τις προγραμματιστικές επαφές (API’s).Τέλος, η μελέτη εξετάζει το σύνολο των διαθέσιμων μητρώων στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών ώστε να καταλήξει σε συμπεράσματα που καθοδηγούν την προτυποποίηση του τρόπου καταγραφής της πληροφορίας των μητρώων του ΕΜΔ μέσω μιας σειράς ερωτήσεων καταγραφής της σχετικής πληροφορίας

Βασικά Στοιχεία

  • Είδος: Μελέτη - Μητρώα
  • Ημ/νία Δημιουργίας: 18/10/2023
  • Project URL:
  • Αρχείο: PDF
  • Αριθμός Σελίδων :

Δημιουργοί - Συντάκτες

  • Επικεφαλής:
  • Συντάκτική Ομάδα:

Θεματική Ταξινόμηση

  • Θεματική Κατηγορία:
  • Λέξεις Κλειδιά : Μητρώα ΕΜΔΔ,Βασικά Μητρώα,Ευρωπαίκό Μητρώο Μητρώων, Δημόσια Διοίκηση,
  • Συνοδευτικά αρχεία: