Περίληψη

Το έργο επικεντρώνεται στην ανάλυση της διαδικασίας ψηφιοποίησης, στην εισαγωγή στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (ΕΜΔΔ), και στον ανασχεδιασμό επιλεγμένων υπηρεσιών που παρέχονται από δημόσιους φορείς και οργανισμούς, με έμφαση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού.

Στόχος η δημιουργία κατάλληλης μεθοδολογίας ανασχεδιασμού με αλγοριθμική προσέγγιση μέσω του εντοπισμού των προβληματικών σημείων, των κυριότερων εξωτερικών και εσωτερικών μητρώων και την εφαρμογή κατάλληλων προτύπων ανασχεδιασμού ανά περίπτωση.

Βασικά Στοιχεία

  • Είδος: Μελέτη
  • Ημ/νία Δημιουργίας: 31/10/2023
  • Project URL:
  • Αρχείο: PDF
  • Αριθμός Σελίδων : 38

Δημιουργοί - Συντάκτες

  • Επικεφαλής: Καθ. Γιάννης Χαραλαμπίδης
  • Συντάκτική Ομάδα: Επ. Καθ. Χαράλαμπος Αλεξόπουλος, Ζωή Λαχανά

Θεματική Ταξινόμηση